امضای الکترونیکی

مهندسان، لایق ترین قشر جامعه برای بهره مندی از مزایای امضای الکترونیکی هستند

نویسنده : مهندس علی احمدی نسب

موضوع : امضای الکترونیک

واژه کلیدی

سریع راحت سبز ایمن قانونی دقیق

امضای الکترونیکی حق مسلم ماست


زمان آن رسیده است که ما هم از مزایای اینترنت در سازمان مان بهره‌مند شویم. امضای الکترونیکی به عنوان ابزاری مفید، سالهاست که در سراسر دنیا به کار می‌رود. مهندسان استان آذربایجان شرقی لایق هستند که از این فن آوری استفاده نمایند. با یک عزم عمومی می‌توانیم روش مهر و امضا را به کلی متحول کنیم. جوانب کار را بررسی کرده‌ام و مزایای زیر به نظرم میرسد، نظر شما هم مهم است

امضای فرم ثبت سهمیه در فرم اینترنتی
امضای انواع قرارداد تیپ نظارت و مجری و کمک مجری
ارائه صورت جلسات کارگاهی ساختمان توسط سازنده
ارائه نتایـج آزمایشگاهی در پرونده اینترنتی ساختمان
ارائه گزارشهای مرحله‌ای ساختمان به صورت اینترنتی
ارائه گزارش تخلفات ساختمانی به صورت اینترنتی
صدور اینترنتی گواهی شروع، توقف و پایان عملیات
تنظیم چک لیست اینترنتی توسط کارشناسان کنترل کننده
امکان دیدن چک لیست تمام گروهها توسط دست اندرکاران پرونده
افزایش دقت در تنظیم گزارشات در دفتر یا منزل نه روی کاپوت ماشین
ارائه انواع درخواست از سوی اعضا به هر یک از بخشهای سازمان
ارائه لوایـح و دفاعیات معتبر به دبیرخانه شورای انتظامی
کاهش تردد فیزیکی مهندس و بهره‌گیری از زمان و انرژی
کاهش حجم ترافیک و آلودگی هوای شهر
کاهش هزینه‌های اصلی و فرعی مربوط به تصدیق امضای فیزیکی
کاهش مصرف مواد از جمله کاغذ، هم سو با توسعه پایدار سازمان
امنیت کامل در مقابل سوء استفاده از مهر و امضای مهندسان
کاهش چشمگیر خطای انسانی در تنظیم یا کنترل تمامی فرمهای ارسال شده
زیر ساخت خوب برای توسعه آتی سایر خدمات الکترونیکی اعضای سازمان
(اعتبار قانونی غیر قابل انکار ( مبحث سوم قانون تجارت الکترونیکی
.

 Previous  All works Next