هماهنگ کننده

هماهنگ کننده باید همان مهندسی باشد که از ابتدای کار با مالک و مهندسان طراح و ناظر ارتباط داشته و از تمام جوانب کار آگاهی دارد

نویسنده : مهندس علی احمدی نسب

موضوع :هماهنگ کننده

واژه کلیدی

اطلاعات کامل هماهنگی شناخت

مهندس هماهنگ کننده


انتخاب مهندس هماهنگ کننده از سوی سازمان برای پروژه، منشاء نا هماهنگی و بسیاری از مشکلات در روند کار است. من معتقدم که مهندس هماهنگ کننده نقش موثری در بهبود روابط مهندسان یک پروژه دارد. مهندس هماهنگ کننده می‌بایست همان مهندسی باشد که کار طراحی را با مالک شروع کرده است و از ابتدای کار در جریان مجوزها و روند پرونده است و این شخص، بهتر از هر کسی میتواند صاحب کار، مهندسان طراح و ترسیم کنندگان و ناظران و سازنده را به یکدیگر و همه آنها را با سازمان ارتباط دهد. از مهندس ناظری که بعد از شروع عملیات وارد پروژه می‌شود و اصلاً در جریان کار نیست و هیـچ یک از دست اندرکاران پروژه را نمی‌شناسد عملکرد هماهنگ کنندگی مطلوبی نمی‌توان انتظار داشت. تجربه‌ی انتصاب این نوع هماهنگ کننده، تداخل وظایف، سردرگمی عوامل کار و اتلاف وقت را به دنبال داشته و دارد. (در قانون نیز هیچ الزامی به اینکه هماهنگ کننده حتماً باید یکی از مهندسان آن ساختمان باشد وجود ندارد. (بند 32 ماده یک مبحث 2 مقررات ملی ساختمان

 Previous  All works Next