ارجاع نظارت

ارجاع مهندس ناظر از سوی نظام مهندسی، هم برای مهندس و هم برای صاحب کار دردسر دارد و برای هر دو طرف کار ناعادلانه است

نویسنده : مهندس علی احمدی نسب

موضوع : ارجاع کار نظارت

واژه کلیدی

عدالت تجربه کاریابی حق انتخاب

ارجاع کار نظارت از سوی نظام مهندسی


در حق مهندسانی که ارتباطات توسعه یافته دارند ظلم شده است. اکنون مهندسی که طی سالها تجربه و کار مستمر کسب اعتبار و ارتباط کرده‌ است با مهندس محترم دیگری که انرژی خاصی برای توسعه کار نظارت صرف نکرده‌ است در شرایط کاریابی مساوی قرار گرفته‌اند که عادلانه به نظرم نمی‌رسد. صاحب کار حق دارد به تناسب نوع کار، مهندس ناظر خود را از میان افرادی که خدمات بهتری ارائه می‌دهند و دانش و تجربه متناسب تری دارند انتخاب کند. مهندسان نیز حق دارند در حوزه تجربی و عملکردی و منطقه‌ای خود پروژه مناسب را انتخاب کنند
به نظر من بهتر است سازمان به ارجاع پـرونده نظارت وارد نشود و موانع قانونی (ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی) این موضوع را رفع کند تا صاحب کار راساً به انتخاب ناظر اقدام نماید و سازمان به ارتقای هر چه بیشتر کیفیت بازرسی و نظارت عالی بر حسن ارائه خدمات کارشناسی و مهندسی بپـردازد

 Previous  All works Next